Skatteregler i Danmark

 

 

1. Generelt om skat på krypto

I Danmark er der ingen særlige regler for beskatning af handel med Bitcoin, anden kryptovaluta og kryptoaktiver.

Handler beskattes derfor efter de almindelige regler i statsskatteloven om spekulation ved handel med formuegenstande (spothandler) eller reglerne i kursgevinstloven om finansielle kontrakter (handler med finansielle kontrakter som f.eks. futures, “shorts” og andre gearede handler).

Skattelovrådet arbejder imidlertid på en række anbefalinger om beskatning af krypto. Disse anbefalinger forventes at blive omsat til særregler for beskatning af krypto i 2024 eller senere.

Indtil da gælder reglerne beskrevet her.

Det er efter vores opfattelse uhensigtsmæssigt at især spothandler beskattes asymmetrisk – med langt højere beskatning af gevinst end fradrag for tab. Det ændrer sig forhåbentligt, når vi får nye regler på området.

Bemærk: CryptoSkat yder ikke juridisk rådgivning. Vores gennemgang af skattereglerne på denne side er vores egen forståelse af reglerne baseret på en nøje gennemgang af skattemyndighedernes og domstoles praksis på området. Vi følger reglerne tæt og baserer CryptoSkats regnemekanismer på de krav, der følger af myndighedernes praksis.

2. Almindelige spothandler – hvordan beskattes de?

Almindelige spothandler, hvor du køber eller sælger kryptovaluta med spekulation for øje, beskattes efter statsskatteloven. Bemærk at dette er tilfældet når du sælger krypto både for fiat-valuta og for anden krypto. Spørgsmålet om spekulationshensigt er beskrevet nærmere i afsnit 10 nedenfor.

Gevinst på sådanne almindelige handler skal selvangives som en del af din personlige indkomst (rubrik 20 på din årsopgørelse i 2023/2024). Skatteprocenten afhænger af din øvrige indtægt men beskattes med op til ca. 53 % (hvis du betaler topskat).

Tab på almindelige handler skal selvangives som et ligningsmæssigt fradrag på lønmodtagerudgifter (rubrik 58 på din årsopgørelse i 2023/2024).

Skatteværdien af fradraget er ca. 27%

Opgørelsen af gevinst og tab sker i praksis efter FIFO-princippet (First In, First Out) og når der sker et salg (ved realisation af gevinst eller tab).

Det betyder, at har du f.eks. købt 1,5 BTC ved tre handler, hvor du har købt 0,5 BTC hver gang, skal gevinsten ved salg af 0,25 BTC opgøres ved at modregne købsprisen for de første 0,25 BTC du har købt i den sum du modtog for at sælge 0,25 BTC. Denne metode skal anvendes, også selvom du har betalt en langt højere pris for den sidst købte 0,5 BTC og derfor hellere vil modregne denne købspris i salgssummen for at opgøre gevinsten.

Skattemyndighederne anerkender i særlige tilfælde at opgørelsen foretages separat efter at aktiv-for-aktiv princip og altså ikke efter FIFO princippet, hvor det kan dokumenteres at flere mængder af samme kryptovaluta er holdt adskilt. Men det er en helt særlig undtagelse og myndighedernes dokumentationskrav er meget store. I praksis opgøres da også næsten uden undtagelse alle handler efter FIFO princippet.

Det kan synes urimeligt. Det skyldes kryptos generiske karakter. Indtil vi får nye skatteregler på krypto forventer vi at FIFO-princippet vil være den altovervejende opgørelsesmetode i praksis. Det kan muligvis blive anderledes for NFT’er og følge et aktiv-for-aktiv princip på grund af NFT’ers unikke karakter.

Fees skal tillægges anskaffelsessummen når man køber krypto og fradrages i afståelsessummen, når man sælger krypto.

Køber du f.eks. 1 ETH for 15.000 kr. og betaler 0,01 ETH i fee for handlen (værdi 150 kr.), er anskaffelsessummen 15.150 kr. for din 1 ETH.

3. Gearede handler (short, long, futures m.v.) – hvordan beskattes de?

Gearede handler (leveraged trades) beskattes efter reglerne om finansielle kontrakter i kursgevinstloven.

Gevinst og tab skal derfor opgøres og beskattes som kapitalindkomst efter “lagerprincippet”.

Det betyder, at man beskattes både af et skatteårs realiserede og urealiserede gevinster ved skatteårets afslutning. Har man et samlet tab på finansielle kontrakter med kryptovaluta, kan det modregnes i en gevinst på andre finansielle kontrakter i samme skatteår, men ikke senere skatteår. I særlige tilfælde kan tab fremføres til senere skatteår, men det kræver særlig anmeldelse til Skattestyrelsen.

Skatteprocenten er ca. 37-42 % afhængigt af din øvrige indkomst.

4. Krypto som gave – hvordan beskattes det?

Man skal ikke beskattes af krypto modtaget som gave. Det er skattefrit.

Årsagen til det er at man ikke har “spekulationshensigt”, når man modtager en gave. Det er netop spekulationshensigten, der er afgørende for om skattepligten indtræder for handel med formuegenstande efter statsskatteloven. Se også nedenfor i afsnit 10.

Den der giver en gave skal dog huske reglerne om gaveafgift. Afhængigt af hvem man giver en gave, er der grænser for hvor store gavebeløb, man må give uden at modtageren skal betale 15 % i gaveafgift.

Kan man så ikke bare give krypto til sine venner og de kan give krypto retur som gave, så slipper man for skat? Det kan man i princippet godt. Men hvis det sker på en måde, så det reelt sker for at omgå reglerne for beskatning af spothandler, vil skattemyndighederne sandsynligvis behandle det som omgåelse og beskatte som sker der spothandler mellem gavegiverne.

5. Airdrops – hvordan beskattes de?

Der findes ganske få udtalelser/afgørelser fra skattemyndighederne om airdrops. Baseret på denne sparsomme praksis, skal airdrops efter vores opfattelse behandles som beskrevet her.

Bemærk: Den sparsomme praksis behandler ikke alle aspekter af airdrops, så retsstillingen kan ændre sig.

 Airdrops modtaget som “gave” beskattes både ved modtagelsen og igen når de sælges.

Det er tilfældet fordi sådanne airdrops betragtes som reklamegaver. Modtager du i 2021 1.000 ABC tokens uden videre (som reklamegave) til en værdi af 1.000 kr. som aidrops, skal du indberette 1.000 kr. som anden personlig indkomst (rubrik 20).

Sælger du i 2022 disse 1.000 ABC tokens til 10.000 kr., skal du indberette gevinsten (9.000 kr.) som anden personlig indkomst i 2022 (rubrik 20).

Opgørelsesmetoden følger det samme som gør sig gældende for spothandler – se afsnit 2 ovenfor.

 

 Airdrops modtaget som spilgevinst beskattes både ved modtagelsen og igen når de sælges.

Der gælder ikke særregler for spilgevinster i krypto. Beskatningen følger derfor statsskatteloven. Værdien af modtagne tokens er skattepligtige, når du modtager dem.

Opgørelsesmetoden følger det samme som gør sig gældende for spothandler – se afsnit 2 ovenfor.

Vinder du eksempelvis i 2021 100 ABC tokens til en værdi af 100 kr., skal du indberette 100 kr. som anden personlig indkomst (rubrik 20).

Sælger du i 2022 disse 100 ABC tokens til 10.000 kr., skal du indberette gevinsten (9.900 kr.) som anden personlig indkomst i 2022 (rubrik 20).

 

Airdrops modtaget som løn beskattes både ved modtagelsen og igen når de sælges.

Udfører du et stykke arbejde for et projekt (skriver artikler, promoverer dem på anden måde, hjælper dem på sociale medier osv.) og modtager for dit arbejde i 2021 1.000 ABC tokens til en værdi af 1.000 kr. som aidrops, skal du indberette 1.000 kr. som anden personlig indkomst (rubrik 20).

Sælger du i 2022 disse 1.000 ABC tokens til 10.000 kr., skal du indberette gevinsten (9.000 kr.) som anden personlig indkomst i 2022 (rubrik 20).

Opgørelsesmetoden følger det samme som gør sig gældende for spothandler – se afsnit 2 ovenfor.

6. Staking rewards – hvordan beskattes det?

Der findes ganske få udtalelser/afgørelser fra skattemyndighederne om eller relateret til staking. Baseret på denne sparsomme praksis, skal staking rewards efter vores opfattelse behandles som beskrevet her.

Bemærk: Den sparsomme praksis behandler ikke alle aspekter af staking, så retsstillingen kan ændre sig.

Staking rewards beskattes både ved modtagelsen og igen når de sælges.

Staking rewards kan skattemæssigt på sin vis sammenlignes med løn man modtager som arbejde for et projekt (som airdrops, se afsnit 5 ovenfor).

Modtager du derfor i 2021 1.000 ABC tokens til en værdi af 1.000 kr. som staking reward, skal du indberette 1.000 kr. som anden personlig indkomst (rubrik 20).

Sælger du i 2022 disse 1.000 ABC tokens til 10.000 kr., skal du indberette gevinsten (9.000 kr.) som anden personlig indkomst i 2022 (rubrik 20).

Opgørelsesmetoden følger det samme som gør sig gældende for spothandler – se afsnit 2 ovenfor.

7. Hard forks – hvordan beskattes det?

Modtager du forkede tokens som følge af en hard fork af en blockchain, du i forvejen har tokens på, er modtagelsen af de forkede tokens skattefri. Der er til gengæld skattepligt på salget af de forkede tokens.

Opgørelsesmetoden følger det samme som gør sig gældende for spothandler – se afsnit 2 ovenfor.

Har du eksempelvis 10 ABC1 tokens i din wallet og modtager 10 ABC2 tokens i din wallet, fordi ABC1-blockchainen forkes, er modtagelsen af de 10 ABC2 tokens skattefri. Det forholder sig sådan fordi skattestyrelsen betragter det sådan, at du allerede anskaffede de 10 ABC2 tokens da du anskaffede de 10 ABC1 tokens.

Anskaffelsessummen for dine 10 ABC2 tokens udgjorde 0 kr. Når du sælger dine 10 ABC2 tokens til en værdi af 10.000 kr., skal du derfor indberette den fulde gevinst (10.000 kr.) som anden personlig indkomst (rubrik 20).

8. Mining – hvordan beskattes det?

Tokens modtaget som følge af mining beskattes både ved modtagelsen og igen ved salg.

Mining kan skattemæssigt på sin vis sammenlignes med løn man modtager for arbejde for et projekt (som airdrops, se afsnit 5 ovenfor). Mining behandles oftest som hobbyvirksomhed – hvilket imidlertid ikke ændrer ved det grundlæggende, at der beskattes ved modtagelse og igen ved salg som anden personlig indkomst.

Modtager du derfor i 2021 1.000 ABC tokens til en værdi af 1.000 kr. som mining reward, skal du indberette 1.000 kr. som anden personlig indkomst (rubrik 20).

Sælger du i 2022 disse 1.000 ABC tokens til 10.000 kr., skal du indberette gevinsten (9.000 kr.) som anden personlig indkomst i 2022 (rubrik 20).

Miner du kan du imidlertid udover transaktionsfees også indberette dine omkostninger til mining som fradag. Der kan være tale om hardware- og softwareomkostninger og strømomkostninger direkte knyttet til mining virksomheden – der er endnu ingen retningslinjer for hvordan disse omkostninger dokumenteres og opgøres.

9. Kontrollerer Skat mine kryptohandler?

Skattestyrelsen har tilladelse til at indhente oplysninger på danskere der handler på krypto exchanges.

Det foregår i praksis via et samarbejde med andre landes skattemyndigheder, som Danmark har dataudvekslingsaftaler med på skatteområdet.

Skattestyrelsen kan således i dag efterspørge oplysninger om danskere der handler på krypto exchanges i andre lande. Tilladelsen giver dog ikke mulighed for “fiskeekspeditioner” efter data på enkeltpersoner, men blot en bred dataindsamling om danskere aktive på disse exchanges.

EU forventes i de kommende år at vedtage et nyt direktiv om dataudveksling på kryptoområdet (DAC8 direktivet – Directive on Administrative Cooperation), som vil øge kontrollen på området.

10. Men jeg har ikke købt Bitcoin som spekulation – så er det ikke skattepligtigt?

Det afgørende for at handel med formuegenstande udløser beskatning er, at handlen sker med “spekulationshensigt”.

Det er en subjektiv vurdering. Hvornår køber eller sælger man noget med spekulation for øje?

Det er på sin vis den samme vurdering der foretages for krypto, som det vil være når folk køber og sælger dyr spiritus, kunst eller andre formuegenstande.

Skattemyndighedernes praksis på lige netop dette område er ret klar. På grund af den store volatilitet og markedsudvikling vil myndighederne betragte handel med krypto som spekulation, hvilket efter vores vurdering omfatter 99%+ af alle der handler krypto.

Det er imidlertid muligt at dokumentere at krypto er anskaffet uden spekulationshensigt. Det kan være fordi man har modtaget krypto i gave (se afsnit 4 ovenfor). Det kan også være fordi man kan dokumentere at krypto er købt med det formål at skulle anvendes som betalingsmiddel og så netop brugt som betaling relativ kort tid efter. Men kan man ikke dokumentere andet, vil handel med krypto blive anset som værende spekulation.

Om det er rimeligt eller ej, er også subjektivt. Det er i hvert fald sådan skattemyndighederne administrerer skattereglerne, som de ser ud i dag.

11. Officielle vejledninger (Skattestyrelsen)

De danske skattemyndigheders vejledninger om beskatning af Bitcoin og anden kryptovaluta findes her.

Skattemyndighedernes uddybende juridiske vejledning findes her.

12. Officielle afgørelser

Skattemyndighedernes afgørelser om beskatning af Bitcoin, anden kryptovaluta og digitale aktiver findes her.

OPRET GRATIS KONTO - INGEN BINDING

Uanset om du handler lidt eller meget og på langt eller kort sigt, hjælper CryptoSkat beregneren dig med at få overblik når du skal indberette til myndighederne.

START HER