Handelsbetingelser

 

 

1. Generelt

1.1 Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos Cryptoskat ApS (herefter kaldet CryptoSkat) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende handelsbetingelser. Accept sker ved afkrydsning under tilmelding/kontooprettelse.

1.2 CryptoSkat har ret til at ændre i handelsbetingelserne, under forudsætning af at dette er kommunikeret til Kunden 14 dage i forvejen. Herefter modtager Kunden de gældende handelsbetingelser, hver gang Leverandøren sender faktura ud via e-mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende handelsbetingelser.

1.3 Ved accept af CryptoSkats handelsbetingelser bekræfter kunden samtidig at have læst og godkendt den af CryptoSkat udstedte Databehandleraftale. Databehandleraftalen findes som Bilag 1 til nærværende betingelser.

1.4 Ved accept af CryptoSkats handelsbetingelser accepterer Kunden at modtage lejlighedsvise nyhedsopdateringer pr. mail fra CryptoSkat, herunder opdateringer om nye CryptoSkat features, væsentlige udviklinger i skattelovgivningen og ændringer af CryptoSkats handelsbetingelser, cookiepolitik og/eller persondatapolitik.

1.5 CryptoSkat er berettiget til at ændre i databehandleraftalen, såfremt Kunden er varslet herom 14 dage før ændringerne træder i kraft. Undtaget herfra er ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere, som skal meddeles Kunden skriftligt senest 1 måned plus løbende måned, inden ændringen træder i kraft. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med gældende databehandleraftale.

1.6 CryptoSkats handelsbetingelser og databehandleraftale er tilgængelige på vores hjemmeside i både en dansk og en engelsk version. Ved fortolkningstvivl har den danske version af handelsbetingelserne og databehandleraftalen forrang.

 2. Abonnement og vilkår

2.1 Kunden kan anvende det gratis CryptoSkat abonnement “Intro”, med 25 transaktioner inkluderet, så længe dette abonnement er tilgængeligt. 

2.2 CryptoSkats abonnementer har alle en varighed af 365 dage, hvorefter Kunden aktivt skal betale for en ny periode for at få adgang til CryptoSkats software.

2.3 Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge CryptoSkats software til at foretage beregning af det antal transaktioner der er indeholdt i det af Kunden valgte abonnement.

2.4 Såfremt Kunden har behov for yderligere transaktioner, vil abonnementet blive opgraderet, så snart Kunden har betalt differencen i pris mellem det tidligere og nye abonnement for en ny 365-dages periode.

2.5 Såfremt Kunden ændrer sit abonnement, vil evt. nyt antal transaktioner være tilgængelige med det samme. 

3. Opsigelse og varighed af abonnement

3.1 Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement.

3.2 Der er ingen refusion eller fortrydelsesret for igangværende fakturaperioder. Kunden accepterer ved sit køb af et abonnement at abonnementet derved tages i brug og Kunden frafalder følgelig enhver fortrydelsesret. Kunden accepterer endvidere at et abonnemt som er betalt ikke kan refunderes.

3.3 Opsigelse sker ved ikke at betale for en ny 12 måneders periode. Efter opsigelse forpligter CryptoSkat sig ikke yderligere over for Kunden.

3.4 Ved endt abonnement er CryptoSkat ikke længere forpligtet til at opbevare Kundens data.

3.5 CryptoSkat kan opsige et abonnement med et varsel på 3 måneder eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Handelsbetingelser.

4. Abonnementets omfang og anvendelse

4.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser en ikke-eksklusiv adgang til at anvende CryptoSkats service. CryptoSkats service stilles til rådighed online som “software as a service”. Kunden erhverver ikke CryptoSkats software eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle CryptoSkats software, undtagen som software as a service.

4.2 Et abonnement kan ikke overdrages til tredjemand.

4.3 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til CryptoSkats service, eller som bruger Kundens login-detaljer.

4.4 Kunden skal sikre, at CryptoSkats service ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade CryptoSkats navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1 Gældende priser kan til enhver tid findes på CryptoSkats hjemmeside.

5.2 CryptoSkat forbeholder sig til enhver tid retten til at justere prisen med to ugers varsel.

5.3 Alle priserne er angivet i danske kroner og er inklusive moms.

5.4 Betales abonnementet ikke for en ny (365 dages) periode, spærres Kundens konto. Ved køb af endnu en 365 dages periode åbnes Kundens konto igen.

5.5 Abonnementet anses for værende aktivt, indtil Kunden ikke længere aktivt betaler sit abonnement.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 CryptoSkat tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud og kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af CryptoSkats software. CryptoSkat er ligeledes ikke ansvarlig for konsekvenser af Force Majeure eller Force Majeure lignende omstændigheder. Force Majeure omhandler situationer som CryptoSkat ikke er herre over, så som krig, brand, ikke-varslede arbejdskonflikter, oprør og uroligheder, datakriminalitet, uforudsete forsinkelser fra leverandører, skattemyndigheder, epidemier, pandemier, sundhedskriser og hermed forbundne konsekvenser i form af myndigheders karantæne/forbud/påbud og indvirkning på IT-infrastruktur.

6.2 Det er Kundens ansvar at sikre at alle relevante transaktioner er til stede for CryptoSkats software. Det er Kundens eget ansvar at eftertjekke, om dette er korrekt.

6.3 CryptoSkat kan ikke garantere at skattemyndighederne accepterer en af CryptoSkat genereret transaktionsrapport og profit/tab beregning som tilstrækkelig dokumentation for Kundens transaktioner i et skatteår, og CryptoSkat kan ikke pålægges ansvar for det eventuelle økonomisk tab, hverken direkte eller indirekte, Kunden måtte opleve i forbindelse hermed.

6.4 CryptoSkat holdes skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar over for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af CryptoSkats software.

6.5 CryptoSkat er ikke ansvarlig for Kundens brug af CryptoSkats API adgange til exchanges eller for Kundens brug af CryptoSkats services i øvrigt. CryptoSkat kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse integrationer. Tilsvarende kan CryptoSkat ikke holdes ansvarlig for integrationers tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab.

6.6 CryptoSkat yder ikke juridisk eller finansiel rådgivning af nogen art, herunder ikke om skattelovgivningen vedrørende beskatning af kryptovaluta og andre digitale aktiver. CryptoSkats service til Kunden består alene i tilrådighedsstillelsen af en platform (software as a service) til beregning af profit og tab på Kundens handler med kryptovaluta og andre digitale aktiver. Rigtigheden af disse beregninger er i sin helhed afhængige af de data, som Kunden uploader til CryptoSkat.

Referencer til, omtale af, gengivelse af, opsummering af afgørelser eller regler om beskatning af kryptovaluta og andre digitale aktiver kan CryptoSkat ikke holdes ansvarlig for. CryptoSkat kan endvidere ikke holdes ansvarlig for rigtigheden af de beregninger, som foretages af CryptoSkat på baggrund af de handelsdata, som Kunden uploader til CryptoSkat.

Kunden erklærer at være bekendt med den betydelige volatilitet, risiko for markedsmanipulation og generelle usikkerhed forbundet med handel med kryptovaluta og andre digitale aktiver, der finder sted på et endnu svagt reguleret marked. CryptoSkat gør ikke opfordring til at Kunden foretager handler med kryptovaluta eller andre digitale aktiver og kan ikke holdes ansvarlig for Kundens handler med sådanne.

6.7 CryptoSkat tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for CryptoSkats kontrol. CryptoSkat kan således ikke pålægges ansvar for fejl, afbrydelser, forstyrrelser, reparation, fejl ved opdateringer eller vedligeholdelse af CryptoSkats hjemmeside eller software. Det samme gøres gældende, hvis det måtte være systemer eller API’er hos exchanges eller andre tredjeparter der er årsag til eventuelle fejl.

6.8 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber CryptoSkat at genoprette normal drift hurtigst muligt og uden unødige ophold.

7. CryptoSkat affiliate program

7.1 Dette pkt. 7 beskriver vilkårene for Kunder og tredjeparter der vælger aktivt at oprette sig som CryptoSkat affiliate og deltage i vores affiliate program (herefter kaldet “Affiliate” og “Affiliates”). Formålet med affiliate programmet er at Affiliates henviser betalende kunder til CryptoSkat mod betaling i form af en kommission til udbetaling fra CryptoSkat til Affiliate.

7.2 Ved oprettelse modtager Affiliate et individuelt og unikt henvisningslink, som denne Affiliate kan anvende ved henvisning af kunder til CryptoSkat.

7.3 Kommision betales kun for salg, der foretages, når den ny kunde tilgår Cryptoskat.dk via kvalificerede, korrekt strukturerede henvisningslinks (herefter “Henvisningslink”). Det er alene Affiliates ansvar at sikre anvendelse af korrekt strukturerede Henvisningslinks.

7.4 Et salg af et CryptoSkat abonnement genererer ret til kommission til Affiliate, når den henviste kunde har tilmeldt sig CryptoSkat ved et betalt abonnement via Affiliates Henvisningslink (herefter kaldet “Ny Kunde”) og denne tilmelding sker senest 30 dage efter kunden har tilgået CryptoSkats hjemmeside via Affiliates Henvisningslink. Ret til kommission optjenes herunder også ved en kundes oprettelse af gratis intro abonnement i denne 30 dages periode når kunden på et hvilket som helst senere tidspunkt opgraderer til et betalt abonnement.

7.5 Ret til kommission genereres endvidere ved Ny Kundes gentegning eller opgradering af sit abonnement i efterfølgende år, når denne gentegning eller opgradering sker ved Ny Kundes fortsættelse af sit abonnement hos CryptoSkat. Sker gentegning eller opgradering af abonnement mere end 30 dage efter udløbet af Ny Kundes abonnement, optjener Affiliate dog ikke ret til kommission på Ny Kundes gentegning eller opgradering af sit abonnement.

7.6 Kommission udgør, medmindre andet aftales konkret mellem Affiliate og CryptoSkat, 20% af Ny Kundes abonnementspris eller gentegningspris eksklusiv moms.

7.7 Affiliate er forpligtet til senest 3 måneder efter optagelse i CryptoSkats Affiliate program at indsende fuldstændig dokumentation for sin identitet til CryptoSkat efter CryptoSkats nærmere anvisninger. CryptoSkat indhenter disse oplysninger om Affiliate for at kunne efterleve “Know you customer” og anti-hvidvask regler. Alle oplysninger indsendt af Affiliate opbevares i en krypteret database. Manglende rettidig indsendelse af dokumentation udgør væsentlig misligholdelse af Affiliate aftalen mellem Affiliate og CryptoSkat, hvilket medfører at alle Affiliates optjente kommissioner bortfalder uden varsel og berettiger CryptoSkat til straks at hæve Affiliate aftalen mellem Affiliate og CryptoSkat uden varsel.

7.8 Kommission til Affiliate udbetales fra CryptoSkat senest 7 arbejdsdage efter udgangen af det kvartal hvori Affiliates samlede optjente kommision oversteg DKK 500.

7.9 Affiliate er berettiget til at anvende CryptoSkat markedsføringsmateriale som stilles til rådighed af CryptoSkat efter nærmere aftale mellem CryptoSkat og Affiliate.

7.10 Affiliate er ikke berettiget til at optræde som repræsentant for eller på nogen måde give andre anledning til at opfatte Affiliate som talsperson for CryptoSkat. Affiliate forpligter sig til ikke at deltage i distribution af uopfordrede bulk e-mails (spam), der refererer til CryptoSkat. Affiliate forpligter sig til ikke at spamme websteder, herunder chat kanaler og message boards, med henvisningslink til CryptoSkat.

7.11 Affiliates skattemæssige forhold som følge af udbetalt kommission er CryptoSkat uvedkommende. Affiliate er ikke ansat af CryptoSkat og CryptoSkat er ikke forpligtet til at foretage lønindeholdelse eller lignende som følge heraf.

7.12 Affiliate har ret til at opsige Affiliate aftalen straks og uden forudgående varsel. Hvis Affiliate opsiger aftalen, betales der ikke kommissioner fra CryptoSkat for Nye Kunder henvist efter opsigelsestidspunktet. Allerede optjent kommission betales efter de på henvisningstidspunktet gældende vilkår og betingelser for CryptoSkats affiliate program.

7.13 CryptoSkat har ret til at opsige Affiliate aftalen straks og uden forudgående varsel ved Affiliates misligholdelse af Affiliate aftalen. Hvis CryptoSkat vælger at opsige aftalen på grund af Affiliates misligholdelse, fortabes Affiliates ret til alle ubetalte kommissioner og alle fremtidige kommissioner.

7.14 CryptoSkat kan til ethvert tidspunkt og efter eget skøn ændre vilkårene og betingelserne for CryptoSkats affiliate program. Disse ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændringer i omfanget af kommissioner, betalingsplan for kommissioner, betalingsprocedurer og regler for tilknyttede programmer. Ved ændring af vilkårene og betingelserne for CryptoSkats affiliate program er Affiliate fortsat berettiget til Kommissionen på de Nye Kunder, som Affiliate har henvist til CryptoSkat før vilkårsændringerne trådte i kraft på de vilkår der var gældende for affiliate programmet på tidspunktet for henvisningen.

8. Kundens data

8.1 CryptoSkat som Dataansvarlig: Som led i Kundens onboarding og kontinuerlige drift, samler CryptoSkat løbende informationer om Kunden. Det gælder kontaktdata samt data omkring Kundens brug af CryptoSkats software. Dette er reguleret i CryptoSkats cookie- og persondatapolitikker.

8.2 CryptoSkat som Databehandler: CryptoSkat og Kunden er enige om, at Kunden er ”Dataansvarlig” for al data, Kunden, som del af sin drift eller på anden vis, akkumulerer i CryptoSkats software. Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i CryptoSkats Software. Forhold omkring Kundens data reguleres i den indgåede Databehandleraftale.

8.3 CryptoSkats software giver Kunden mulighed for at eksportere en af Kunden i CryptoSkats system genereret transaktionsrapport med komplet transaktionsliste.

8.4 CryptoSkat er ikke forpligtet til at opbevare Kundens data efter 30 dage fra endt abonnement. CryptoSkat forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør, uanset årsagen hertil.

8.5 CryptoSkat er berettiget til at anvende Kundens data til statistik og analyse af CryptoSkats service overfor Kunden og andre kunder. Dette skal ske i fuldt anonymiseret form.

8.6 CryptoSkat er berettiget til at opbevare Kundens data efter endt abonnement til statistik og analyse af CryptoSkats service overfor Kunden og andre kunder. Dette skal ske i fuldt anonymiseret form.

8.7 CryptoSkat kan i særlige tilfælde give tredjepart adgang til Kundens data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning og dansk ret. Det kan ske i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

8.8 CryptoSkat er berettiget til at føre en transaktionslog over aktivitet på Kundens konto med henblik på at monitorere og spore systemfejl. Transaktionslogs opbevares i op til 30 dage løbende og indeholder data om bruger log in og transaktionshandlinger.

9. Behandlingssikkerhed

9.1 Datasikkerhed har højeste prioritet hos CryptoSkat. Vi arbejder seriøst og professionelt med udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

9.2 CryptoSkat forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. CryptoSkat skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

10. Videregivelse af personoplysninger

10.1 CryptoSkat kan undertiden blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter, hvilket vi udleverer, hvis det er krævet i henhold til gældende lovgivning eller regulering. Dette kan eksempelvis være for at undersøge en påstået forbrydelse, etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. CryptoSkat vil kun opfylde anmodninger om videregivelse af personoplysninger, hvor vi har pligt til at gøre det.

11. Opbevaringsperiode for personoplysninger

11.1 CryptoSkat sletter Kundens personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet under. Det vil sige, at såfremt der er indgået et kundeforhold, opbevarer CryptoSkat personoplysninger i løbende regnskabsperiode plus 5 år efter endt kundeforhold. Er der afgivet perpersonoplysninger af Kunden med et samtykke men uden indgået kundeforhold, opbevarer CryptoSkat personoplysninger i løbende regnskabsperiode plus 12 måneder.

11.2 Undtaget er digitale korrespondancer med personer uden indgået kundeforhold, som slettes efter 90 dage.

11.3 Der tages samtidig hensyn til at overholde juridiske krav under gældende lovgivning, hvor bogføringsloven kræver, at CryptoSkat opbevarer information i 5 år. CryptoSkat behandler også data med rent statistiske formål, men i disse tilfælde vil dataene være anonymiserede.

12. Dine rettigheder

12.1 Kunder og andre på anden måde registrerede i CryptoSkat’s system har visse rettigheder, som CryptoSkat er forpligtet til at opfylde.

12.2 Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra CryptoSkat og kan gøre det ved at følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation. Bemærk venligst, at selv om Kunden fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan Kunden stadig modtage administrative meddelelser fra CryptoSkat, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere Kundens konto eller de tjenester, Kunden anvender.

Kunden har nedenstående rettigheder:

Den registreredes indsigtsret
Retten til berigtigelse
Retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
Retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
Ønsker Kunden at gøre brug af sine rettigheder, skal der rettes henvendelse til CryptoSkat på e-mail: sikkerhed@cryptoskat.dk

Kunden skal i den forbindelse oplyse:

Konto-ID for den konto, efterspørgslen relaterer sig til
Hvilken ret der ønskes udnyttet

Rettighederne er i øvrigt beskrevet i CryptoSkats persondatapolitik.

 

13. Ændringer til Handelsbetingelser, cookiepolitik eller persondatapolitik

13.1 Hvis vi ændrer vores Handelsbetingelser, cookiepolitik eller persondatapolitik, vil vi publicere de reviderede betingelser eller politikker her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Handelsbetingelser og politikker regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores betingelser eller politikker, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til Kunden på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

14. Ophavsret

14.1 Ved indgåelse af nærværende forretningsbetingelser tildeles CryptoSkat, i forhold til Kundens data, tilstrækkelige rettigheder til at kunne operere og leve op til sine forpligtelser i forhold til Kunden.

14.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

14.3 Alt materiale, der forefindes på CryptoSkats webside og software, tilhører CryptoSkat. Det gælder både designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale CryptoSkat, forudsætter det at du forudgående har anmodet CryptoSkat om skriftlig tilladelse og modtaget samme.

14.4 Al data og information, der afgives fra CryptoSkat software, dog med undtagelse af Kundens data og transaktionsrapport, der er omfattet af Databehandleraftalen, tilhører CryptoSkat og må beholdes, så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

14.5 Kunden indestår for, at de data Kunden uploader til CryptoSkat i forbindelse med kundens brug af CryptoSkats services, ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

15. Udvikling, ændringer og opdateringer

15.1 CryptoSkat er berettiget til at gennemføre alle ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.m. af CryptoSkats software, som CryptoSkat måtte finde relevante eller nødvendige. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer m.m. kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af CryptoSkats software.

16. Salg eller fusion

16.1 I forbindelse med due diligence processer forud for eventuelle fusioner og virksomhedsoverdragelser eller frasalg af hele eller dele af CryptoSkats forretning, vil eksterne parter samt disses konsulenter få adgang til de i Handelsbetingelserne beskrevne oplysninger. Dette vil inkludere personoplysninger. I sådanne sager vil de eksterne parter og disses konsulenter indgå en hemmeligholdelsesaftale med CryptoSkat, som bl.a. vil indeholde et forbud mod videregivelse af personoplysninger.

17. Tvister

17.1 Disse Handelsbetingelser er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af Kundens brug af CryptoSkat, herunder disse Handelsbetingelser, skal anlægges ved rette byret.

18. Gyldighed

18.1 Nærværende Handelsbetingelser træder i kraft den 8. december 2021 for kunder, som har oprettet et abonnement på tidligst denne dato.

18.1 Tidligere gældende handelsbetingelser kan udleveres mod anmodning til Kunder, der har oprettet abonnement hos CryptoSkat inden denne dato.

18.3 CryptoSkats Handelsbetingelser er tilgængelige på både dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske version af Handelsbetingelserne, gælder den danske version af Handelsbetingelserne og fastsætter med fuld juridisk bindende virkning rettigheder og forpligtelser. Den engelske version af Handelsbetingelserne skal i en sådan situation i sin helhed tilsidesættes. 

19. Kontakt

CryptoSkat ApS
CVR-nr. 42644544
Richard Mortensens Vej 130
2300 København S
Danmark

Tlf: +45 6057 8783
E-mail: support@cryptoskat.dk

Bilag 1 – Databehandleraftale

Baggrund for databehandleraftalen

1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse ved Kundens anvendelse af CryptoSkats internetbaserede beregningssystem for profit og tab på handel med kryptovaluta (herefter “Systemet”), samt alle tillægsmoduler, integrationer eller services relateret til brugen af Systemet.

2. Som resultat af Kundens anvendelse af Systemet foretager CryptoSkat behandling af data på vegne af Kunden.

3. CryptoSkat og Kunden bekræfter, at de har fuldmagt til at indgå Aftalen.

4. Ved brug af Systemet vil Kunden være ansvarlig for sin Behandling af alle Personoplysninger i Systemet. CryptoSkat vil behandle personoplysninger på vegne af Kunden. Nærværende databehandleraftale er udformet med henblik på Parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

5. Databehandleraftalen og CryptoSkats “Handelsbetingelser” er indbyrdes afhængige og kan ikke opsiges særskilt.

6. Ved at acceptere nærværende aftale godkender og accepterer Kunden CryptoSkats brug af underleverandører, under forudsætning af at disse lever op til kravene i nærværende aftale. Alle underdatabehandlere kan findes i Databehandleraftalens Bilag 1.B.

7. Anvendes en Underdatabehandler, der opbevarer Personoplysninger uden for EU/EØS, giver Kunden CryptoSkat autorisation til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for overførsel af Personoplysninger til tredjeland på vegne af Kunden, herunder ved anvendelse af EU-Kommissionens Standardkontrakter eller i overensstemmelse med Privacy Shield eller PIPEDA Act.

8. Aftalen regulerer CryptoSkats behandling af Personoplysninger på vegne af Kunden og beskriver, hvordan CryptoSkat skal medvirke til at beskytte privatliv på vegne af Kunden gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er krævet under den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder persondataforordningen (herefter GDPR).

9. Nærværende Databehandleraftale træder i kraft den 8. marts 2022.

10. Efter denne dato træder Databehandleraftalen i kraft ved kundens online godkendelse af Cryptoskat ApS’ Handelsbetingelser.

11. Til denne Databehandleraftale hører tre bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af databehandleraftalen.

a. Bilag 1.A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.

b. Bilag 1.B indeholder en liste over underdatabehandlere, som Kunden har godkendt.

c. Bilag 1.C indeholder en nærmere instruks om, hvilken behandling leverandøren skal foretage på vegne af Kunden (behandlingens genstand), hvilke sikkerhedsforanstaltninger der som minimum skal iagttages, samt hvordan der føres tilsyn med CryptoSkat og eventuelle underdatabehandlere.

Kundens forpligtelser og rettigheder

1. Kunden har ved brug af Systemet overfor omverdenen ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

2. Kunden skal på fyldestgørende vis sikre et lovligt grundlag for at behandle og videregive personoplysninger til CryptoSkat og dennes underdatabehandlere.

3. Kunden er alene ansvarlig for integriteten, lovligheden og nøjagtigheden af de Personoplysninger, som behandles af CryptoSkat.

4. Kunden bør ikke anvende Systemet på en måde, der afviger fra specifikationen i Bilag 1.A.

CryptoSkats forpligtelser og rettigheder

1. CryptoSkat må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Kunden, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som leverandøren er underlagt; i så fald underretter leverandøren Kunden om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

2. Ved at indgå denne Aftale instruerer Kunden CryptoSkat i at behandle Personoplysninger på følgende måder:

a. i overensstemmelse med gældende lovgivning

b. for at opfylde sine forpligtelser i henhold til abonnementsvilkår for Systemet

c. som yderligere specificeret ved Kundens normale brug af Systemet

d. som beskrevet i denne Aftale.

3. CryptoSkat underretter omgående Kunden, hvis en instruks efter leverandørens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

4. CryptoSkat forbeholder sig ret til at registrere, hvordan Kunden anvender Systemet. Dette er for hele tiden at være i stand til at tilbyde en opdateret og relevant version af Systemet. For mere information henvises til CryptoSkats persondatapolitik og cookiepolitik.

5. Under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, samt omfanget, konteksten og formålet med Behandlingen, er CryptoSkat forpligtet til at foretage alle rimelige foranstaltninger, herunder tekniske og organisatoriske, for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til den risiko og kategorien af Personoplysninger, der skal beskyttes.

6. CryptoSkat skal underrette Kunden uden unødig forsinkelse, hvis CryptoSkat bliver bekendt med sikkerhedsbrist. Endvidere skal CryptoSkat så vidt muligt og lovligt underrette Kunden, hvis;

a. En anmodning om indsigt i Personoplysninger modtages direkte fra statslige myndigheder, herunder politiet.

Fortrolighed

1. CryptoSkat sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af Kunden. Ved endt autorisation skal CryptoSkat straks fjerne adgangen.

2. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde CryptoSkats forpligtelser over for Kunden.

3. CryptoSkat sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af Kunden, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

4. CryptoSkat skal efter anmodning fra Kunden kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

Behandlingssikkerhed

1. Leverandøren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

2. Ovenstående forpligtelse indebærer, at CryptoSkat skal foretage en risikovurdering og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:

a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger

b. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester

c. Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse

d. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

3. CryptoSkat skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne Databehandleraftalens Bilag 1.C.

Anvendelse af underdatabehandlere

1. CryptoSkat må gøre brug af underdatabehandlere. På tidspunktet for indgåelsen af Aftalen anvender CryptoSkat de i Databehandleraftalens Bilag 1.B anførte underdatabehandlere. Ved indgåelse af nærværende Databehandleraftale godkender Kunden alle underdatabehandlere listet i Bilag 1.B.

2. CryptoSkat skal sikre, at brug af underdatabehandlere sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4.

3. CryptoSkat er berettiget til at ændre i de i Bilag 1.B anførte underdatabehandlere. I tilfælde af ændringer i underdatabehandlere skal CryptoSkat skriftligt underrette Kunden om de planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere senest 1 måned plus løbende måned, inden ændringen træder i kraft.

4. Kunden kan nægte brugen af den nye underdatabehandler, hvilket skal meddeles CryptoSkat senest 2 uger fra afgivelsen af meddelelsen om ændringen. I dette tilfælde betragtes alle aftaler mellem CryptoSkat og Kunden som opsagt af Kunden uden yderligere varsel.

5. Når CryptoSkat har Kundens godkendelse til at gøre brug af en underdatabehandler, sørger leverandøren for at pålægge underleverandøren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne databehandleraftale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underleverandøren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen. CryptoSkat er således ansvarlig for – igennem indgåelsen af en underdatabehandleraftale – at pålægge en eventuel underdatabehandler mindst de forpligtelser, som CryptoSkat selv er underlagt efter databeskyttelsesreglerne og denne databehandleraftale med tilhørende bilag.

6. Hvis en underdatabehandler er etableret uden for, eller Personoplysninger opbevares uden for EU/EØS, giver Kunden CryptoSkat autorisation til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for overførsel af Personoplysninger til tredjeland på vegne af Kunden, herunder ved anvendelse af EU-Kommissionens Standardkontrakter eller i overensstemmelse med Privacy Shield eller PIPEDA Act.

Underretning om brud på persondatasikkerheden

1. CryptoSkat underretter uden unødig forsinkelse Kunden efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos CryptoSkat eller en eventuel underdatabehandler. CryptoSkats underretning til Kunden skal om muligt ske senest 48 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet.

Sletning og tilbagelevering af oplysninger

1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes CryptoSkat til at slette alle personoplysninger samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

2. Ved ophør af kundeforholdet vil alle Kundens regnskabsdata blive slettet 90 dage efter abonnementets udløb, medmindre Kunden instruerer CryptoSkat i at slette data tidligere.

3. CryptoSkat forbeholder sig ret til at beholde data i anonymiseret form med henblik på at føre statistik.

Tilsyn og revision

1. Den nærmere procedure for Kundens tilsyn med CryptoSkat fremgår af Databehandleraftalens Bilag 1.C.

2. Kundens tilsyn med eventuelle underdatabehandlere sker som udgangspunkt gennem CryptoSkat. Den nærmere procedure herfor fremgår af denne aftales Bilag 1.C.

Ikrafttræden og ophør

1. Denne aftale træder i kraft den 8. marts 2022.

2. Opsigelse af databehandleraftalen kan ske i henhold til de opsigelsesvilkår, inkl. opsigelsesvarsel, som fremgår af ”Handelsbetingelser”.

3. Aftalen er gældende, så længe behandlingen består. Uanset ”Handelsbetingelser” og/eller databehandleraftalens opsigelse, vil databehandleraftalen forblive i kraft frem til behandlingens ophør og oplysningernes sletning hos CryptoSkat og eventuelle underdatabehandlere.

Bilag 1.A:

Oplysninger om behandlingen

Formålet med leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af Kunden er, at Kunden kan anvende Systemet, som ejes og administreres af CryptoSkat, til at:

 • Importere og eksportere Kundens transaktionsdata fra exchanges og wallets.
 • Sammenstille disse transaktionsdatamed henblik på beregning af profit og tab på Kundens handler med kryptovaluta.
 • Beregning af profit og tab på Kundens handler med kryptovaluta.
 • Udarbejdelse af en årsrapport over profit og tab for Kunden.

Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:

 • Kunden

Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Betalingsoplysninger modtaget via Stripe

Behandlingen omfatter ikke følsomme personoplysninger.

Bilag 1.B:

B.1 Betingelser for leverandørens brug af underdatabehandlere

CryptoSkats System er afhængig af en række underleverandører for at kunne operere. Sådanne ”underdatabehandlere” er tredjepartsleverandører i og uden for EU/EØS. CryptoSkats underleverandører er oplistet i den til enhver tid opdaterede liste over underdatabehandlere. CryptoSkat skal sikre sig, at dennes Underdatabehandlere skal overholde tilsvarende forpligtelser og krav, som er beskrevet i Aftalen. Al brug af Underdatabehandlere er endvidere underlagt “Handelsbetingelser”.

B.2 Godkendte underdatabehandlere

Kunden har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underdatabehandlere:

 

Leverandør
Persondata-kategorier Funktion

UpCloud Ltd
Aleksanterinkatu 15 B, 7. krs.
FI-00100 Helsinki
Finland 

Business ID 2431560-5

For alle:
Navn
E-mail
Hosting

BILLY ApS
Vesterbrogade 1C, 6.
1620 København V 

CVR: 33239106

For kunder:
Navn
E-mail

For Affiliates:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail
Betalingsoplysninger på faktura
CVR

Regnskab

KvalitetsRevision
Marskvej 27A
4700 Næstved

CVR: 36480254

For kunder:
Navn
E-mail

For Affiliates:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail
Betalingsoplysninger på faktura
CVR/CPR nr.
Kopi af pas eller kørekort

Udarbejdelse af årsregnskab

Google Suites
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View
CA 94043
United States 

Federal Tax ID: 77-0493581

For kunder:
Navn
E-mail

For Affiliates:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail
Betalingsoplysninger på faktura

E-mail kommunikation

Google Analytics
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View
CA 94043
United States 

Federal Tax ID: 77-0493581

For alle:
IP-adresse
Statistik og personaliseret kommunikation
Stripe Payments Europe Limited
1 Grand Canal Street Lower
Grand Canal Dock
Dublin
D02 H210 Ireland
For kunder:
Navn
E-mail
Kreditkort information
Kreditkortbetaling

Freshworks GmbH
Neue Grünstraße 17
10179 Berlin
Tyskland  

HRB 176669 B

For kunder:
Navn
E-mail

For Affiliates:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail
Betalingsoplysninger på faktura

Håndtering af support

Bilag 1.C:

Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

For Persondata, som Kunden anvender Systemet til at behandle, gælder denne Databehandleraftales bestemmelser. For hvad angår CryptoSkat behandling af personoplysninger relateret til kunde-/leverandørforholdet mellem Kunden og Databehandler, henvises der til vores Handelsbetingelser.

CryptoSkat har tavshedspligt om alle informationer, der måtte komme i hænde om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor CryptoSkat har fået informationen fra en tredjepart uden for fortrolighed, eller hvor CryptoSkat er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

Behandlingens genstand/ instruks

CryptoSkats behandling af personoplysninger på vegne af Kunden kan ske ved, at CryptoSkat udfører følgende:

a. Support

 • Support bliver ydet til alle brugere af CryptoSkats software. Der anvendes 1 kanal til dette; mail.

b. Generel brugerstatistik

 • Der føres løbende statistik over brugere på CryptoSkats software. Dette er med henblik på at kunne identificere mulige forbedringer, nye nyttige features eller identificere Kunder med en virksomhed, der kan have gavn af en eksisterende features.

c. Brancheindeks og konjunkturbarometre. Denne behandling sker 100% i anonymiseret form.

d. Hosting

 • CryptoSkats software bliver leveret som onlineløsning ved brug af forskellige hosting-løsninger. Der kan benyttes flere forskellige datacentre for at højne brugeroplevelsen.

e. Backup

 • CryptoSkat tager backup af brugerdata for at kunne genskabe data, såfremt at der måtte opstå nedbrud.

Behandlingssikkerhed

Datasikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i CryptoSkat. Vi arbejder seriøst og professionelt med datasikkerhed. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Sikkerhedsniveauet afspejler:

CryptoSkat forventer, at Kunden benytter Systemet i overensstemmelse med, hvad der er beskrevet i Databehandleraftalens Bilag 1.A.

Sikkerhedsniveauet afspejler dette.

CryptoSkat er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger der skal anvendes for at skabe det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau omkring oplysningerne.

CryptoSkat skal dog – i alle tilfælde og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger, som er aftalt med Kunden (på baggrund af den risikovurdering Kunden har foretaget):

CryptoSkat tager periodevist backup af data som foranstaltning for fysiske nedbrud eller tekniske hændelser, der måtte påvirke driften.

CryptoSkat har opsat foranstaltninger for medarbejdere, der kan tilgå Kundens data.

CryptoSkat forbeholder sig retten til at logge al aktivitet i systemet med henblik på generel monitorering og vedligehold af systemet. Logs benyttes til at verificere oppetid af systemet samt håndtere uventede fejl med mere.

Opbevaringsperiode/sletterutine

Vi gemmer Kunders data, så længe kundeforholdet består. Efter udløbet eller opsigelsen af en Kundes abonnement, sletter vi alle Kundens data efter 90 dage. Undtaget herfra er Kundens instruks om at slette data tidligere.

Der er som minimum altid en backupserver af al data med 3 måneders historik.

KOM HURTIGT I GANG - PRØV CRYPTOSKAT NU

Uanset om du handler lidt eller meget og på langt eller kort sigt, hjælper CryptoSkat beregneren dig med at få overblik når du skal indberette til myndighederne.

OPRET EN GRATIS KONTO